Науката

От Уикипедия, свободната енциклопедия
Отидете на навигация Отидете на търсене
Образът на атома е символ на науката

Науката е област на човешката дейност, насочена към развиване и систематизиране на обективни знания за реалността . Тази дейност се осъществява чрез събиране на факти , редовното им актуализиране, систематизиране и критичен анализ . На тази основа се извършва синтез на нови знания или обобщения, които описват наблюдаваните природни или социални явления и посочват причинно-следствени връзки , което позволява прогнозиране . Тези хипотези, които описват съвкупността от наблюдавани факти и не са опровергани от експерименти, се признават като закони на природата или обществото [1] (вижте научния метод ).

Според историка на науката И. Н. Веселовски , „Съвременната наука по същество се основава на следните три основи: 1) използването на експеримент, наблюдение и опит при изучаването на природата; 2) логическо доказателство за изводите, получени от основните предпоставки; 3) възможността за математическо представяне на естествените процеси." [2]

Науката в широк смисъл включва всички условия и компоненти на съответната дейност:

Науката на науката е изследователски клон, занимаващ се с изучаване на науката.

Мащабът на обектите на Вселената в сравнение с клоновете на науката; формалните науки се открояват като основа на научното познание [ неуточнен източник 2762 дни ]

Основните признаци на науката

 • Науката е знание, фиксирано в определена система от знаци, изградена въз основа на точни правила.
 • Науката винаги е фиксирана на най-определения (за всяко историческо ниво) език.
 • Науката е система от знания за законите на функциониране и развитие на обектите.
 • Науката е знание, което е емпирично проверено и потвърдено.
 • Науката е система от непрекъснато нарастващи и попълващи знания. Това попълване се извършва с помощта на най-сложните методи.
 • Науката има състав, който включва предмет, теория и хипотеза, метод и факт, описание на емпиричен материал.

История

С развитието на писмеността в страните на древните цивилизации се натрупват и осмислят емпирични знания за природата, човека и обществото, възникват зачатъците на математиката, логиката, геометрията, астрономията, медицината. Предшествениците на съвременните учени са философите от Древна Гърция и Рим , за които размисълът и търсенето на истината се превръщат в основно занимание. В древна Гърция има варианти за класификация на знанието.

Науката в съвременния смисъл на думата започва да се оформя от 16-ти - ти век 17-ти . В хода на историческото развитие влиянието му надхвърля развитието на техниката и технологиите. Науката се превърна в най-важната социална, хуманитарна институция, която оказва значително влияние върху всички сфери на обществото и културата. От 17-ти век обемът на научната дейност се удвоява приблизително на всеки 10-15 години (ръст на откритията, научната информация, броят на научните работници)[5] .

Думата "учен" в съвременния смисъл (учен), която заменя фразата "естествен философ", се появява в средата на 19 век [6] .

В развитието на науката се редуват екстензивни и революционни периоди - научни революции, водещи до промяна в нейната структура, принципи на познаване, категории и методи, както и формите на нейната организация. Науката се характеризира с диалектическа комбинация от процесите на нейната диференциация и интеграция, развитието на фундаментални и приложни изследвания.

общност

Съвкупността от хора, занимаващи се с наука, съставлява научната общност. Научната общност е сложна самоорганизираща се система, в която действат държавни институции, обществени организации и неформални групи. Отличителна черта на тази общност е повишената степен на признаване на авторитета, постигнат от научния успех, и намаленото ниво на признаване на авторитета на авторитетите, което понякога води до конфликт между държавата и научната общност. Трябва също да се отбележи, че ефективността на неформалните групи и особено на индивидите е по-висока, отколкото в други социални сфери. Най-важните задачи на научната общност са признаването или отхвърлянето на нови идеи и теории, осигуряване на развитието на научни знания, както и подкрепа на образователната система и подготовка на нови изследователи.

Начинът на живот и мирогледът на хората в научната общност може да се различават значително от обичайните в обществото. Смята се, че сега научната общност е доминирана от атеистични и скептични възгледи. Изследвания, проведени през 90-те години на миналия век, показват, че само 7% от членовете на Американската национална академия на науките и 3,3% от членовете на Британската академия на науките са вярващи. В същото време, според национално проучване, 68,5% от населението на Обединеното кралство смята себе си за вярващи [7] [ неоторизиран източник? ] . В. Л. Гинзбург, в статия на Atheizm.ru, посочва, че „Статията на Изинг (Poisk, № 25, 1998) съдържа таблица, публикувана по-рано в Nature (т. 386, стр. 435, 1997), което показва, че сред американските учени през 1916 г. има 42% вярващи, а през 1996 г. 39% вярващи, тоест намалението им не е голямо. Това изглежда странно в светлината на огромните постижения на науката през 80-те години, изминали между изборите“, изрази мнението, че възможна причина за това е „реакция на войнстващия атеизъм на комунистите“ [8] . Социологът Илейн Хауърд Еклунд ( англ .) проведе проучване сред 1646 учители, работещи в елитни американски университети, като ги помоли да отговорят на 36 въпроса по темата за вярата и духовните практики, по време на което установи, че сред учените в природните науки (биология, физика и химия) атеистите са 38% , а най-много невярващи - 41% са били сред биолозите, докато сред социолозите - 31%, а най-малко - 27% - сред политолозите [9] . Според данни, публикувани през юни 2005 г. от изследователи от Чикагския университет , 76% от американските лекари смятат себе си за вярващи, а 59% са убедени в съществуването на задгробен живот [9] . Историята на науката свидетелства за вариативността на преобладаващите в науката концепции и доктрини, както и за зависимостта им от политическата среда на съответната държава или исторически период.

учените

Учен е представител на науката, който извършва значими дейности за формиране на научна картина на света , чиято научна дейност и квалификация са признати под една или друга форма от научната общност. Основният формален признак за признаване на квалификация е публикуването на научни материали в авторитетни научни списания и доклади на авторитетни научни конференции. Доклад на общоруски и международни научни конференции се приравнява на научна публикация, но има редица ограничения за кандидатите за научна степен [10] . В Русия е направен официален опит да се отделят авторитетни научни публикации от други под формата на списък с публикации, в които публикациите са признати от ВАК . Но дори сред авторитетните публикации и конференции съществува система от приоритети, която не е съвсем еднозначно разбрана. По правило международните публикации и конференции имат най-висок приоритет, а признанието на международно ниво е по-високо от националното. Авторитетът и признаването на квалификацията на учен се свързва с неговата слава в тесни кръгове от специалисти. Има опити да се изградят оценки въз основа на броя на препратките към работата на даден учен от работата на други учени. Например, сред преподавателите в една и съща област на знанието за най-добър експерт в определена научна област се счита този, който е автор на публикации в тази конкретна област. И ако и двамата автори (в едно и също академично звание) работят в една и съща насока на науката, тогава най-добрият експерт ще бъде този, чиито трудове са по-цитирани, следователно други автори признават квалификациите. Така се формира престижът на специалиста в научната общност.

Сред учените е обичайно да се завършва всяка достатъчно дълга работа по изучаването на определена тема с публикуване на съответна монография , която обикновено съдържа подробно описание на методологията на изследване, изложение на резултатите от извършената работа, като както и тяхното тълкуване .

Педагогическият труд е високо оценен в научните среди. Правото на лекция в престижна институция е признание за нивото и квалификацията на учен. Високо се оценява и създаването на научна школа , тоест обучението на няколко учени, които развиват идеите на учителя.

Принадлежността към професионалната наука и нивото на квалификация на учен може да се определят формално от местни и национални квалификационни комисии ( съвет за защита на дисертации , атестационна комисия , ВАК). В СССР и Русия квалификацията на учен се потвърждава официално с академична степен ( кандидат или доктор на науките ) и академично звание ( доцент или професор ). Присвояването на степени и звания се контролира от ВАК. Академичните степени се присъждат в области на науката, например кандидат на физико-математическите науки, кандидат на юридическите науки и др. - в момента ВАК признава 22 такива области. За получаване на подходяща академична степен е необходимо да се напише и защити дисертация в специализиран съвет, като по изключение и с голяма научна заслуга дисертацията може да бъде заменена с доклад за извършената работа. Изключение се прави много рядко, например за General Constructors. Предпоставка за успешна защита е публикуването и тестването на резултатите от научната работа. Под апробация обикновено се разбира изказване на конференции, тъй като тази форма позволява обсъждане на резултатите и съответно получаване на открита критика, ако научната общност не е съгласна. За получаване на академично звание (доцент или професор), в допълнение към академична степен, е необходимо да се провежда педагогическа работа, по-специално да има учебни и методически публикации. Съществуват и по-малки официални признаци за признаване на квалификация, например разрешението за надзор на научната работа на завършилите студенти е необходима стъпка в прехода от кандидат към доктор.

Най-високото ниво е членството в Академията на науките . В Русия, както и преди в СССР, има две нива на членство: първото е член-кореспондент на Академията, а най-високото е академик . Академиите са самоорганизиращи се научни общности и избират на заседанията си академици и членове-кореспонденти. Кандидатите се номинират от университет или изследователски институт. Освен това изборите винаги са се провеждали на многоалтернативна основа. В момента в Русия, в допълнение към Академията на науките (без да се уточняват определения), има секторни академии, някои от тях, например Академията на медицинските науки, имат дълга история, други са възникнали сравнително наскоро. Организацията им е подобна на тази на Академията на науките, но статутът естествено е по-нисък.

Организацията

В научната общност има доста голям брой научни организации. Активна роля в развитието на науката играят доброволните научни дружества, чиято основна задача е обменът на научна информация, включително по време на конференции, и благодарение на публикации в периодични издания, издавани от обществото. Членството в научни дружества е доброволно, често безплатно и може да изисква членски внос. Държавата може да осигури на тези общества различна подкрепа, а обществото може да изрази съгласувана позиция пред властите. В някои случаи дейностите на доброволческите дружества обхващат и по-широки въпроси, като стандартизацията. Едно от най-авторитетните и популярни общества е IEEE . Международните научни съюзи допускат както колективно, така и индивидуално членство. Националните академии на науките в някои европейски страни исторически са израснали от национални научни дружества. В Обединеното кралство, например, Кралското научно дружество играе ролята на Академията.

Първите научни дружества се появяват в Италия през 1560-те - това са Academia secretorum naturae в Неапол (1560 г.), Accademia dei Lincei - буквално академията на очите на риса, тоест със специална бдителност) в Рим (1603 г. ), „Академия на експерименталните знания“ („Academy of Experiments“, 1657) във Флоренция. Всички тези италиански академии, в които присъстваха много значими мислители и общественици, водени от гост-почетния член Галилео Галилей , бяха създадени с цел популяризиране и разширяване на научните познания в областта на физиката чрез редовни срещи, обмен на идеи и експерименти. . Без съмнение те са повлияли на развитието на европейската наука като цяло.

Необходимостта от ускорено развитие на науката и техниката изискваше от държавата по-активно участие в развитието на науката. Съответно в редица страни, например в Русия, Академията е създадена с указ отгоре. Въпреки това, мнозинството от академиите на науките приеха демократични статути, които гарантират относителната им независимост от държавата.

Научни организации:

 • ЮНЕСКО (международна организация, която насърчава сътрудничеството между учени и други научни организации по света).
 • IUPAC (международна организация, насърчаваща напредъка в областта на химията).
 • Международен астрономически съюз (признат като най-висшият международен авторитет в решаването на астрономически въпроси, изискващи сътрудничество и стандартизация, като официалното наименуване на астрономически тела и техните части).

Международни институции

Научните институти – академии и изследователски институти – си сътрудничат в международен план. Съвременните мащабни научни проекти, като декодиране на човешкия геном или Международната космическа станция , изискват огромни материални разходи и координация на дейностите на много научни и индустриални екипи. В повечето случаи е по-ефективно да се направи това в международно сътрудничество.

Международни научни институции:

 • CERN е най-голямата в света лаборатория за физика на високи енергии и физика на елементарните частици;
 • ОИЯИ — в ОИЯИ были синтезированы все трансурановые элементы, открытые в СССР и России, и повторён синтез большинства трансурановых элементов, открытых в других странах.

Общества

Медали и премии

За научные достижения учёным присуждаются научные премии и медали.

Юмор

Научный юмор — вид профессионального юмора , который основан на необычных или парадоксальных аспектах научных теорий и научной деятельности. Часто научный юмор не может быть адекватно воспринят и оценён людьми, не имеющими достаточных познаний в соответствующей области науки.

Также научным юмором можно назвать высмеивание учёных и некоторых аспектов науки (например, Шнобелевская премия — пародия на Нобелевскую премию ).

Некоторые попытки сбора научного юмора воспринимаются с сильным непониманием. Например, был телефонный разговор составителей сборника « Физики шутят » с другими учёными, в котором собеседники составителей сказали: «наши сотрудники занимаются серьёзными делами и им не до шуток» [11] .

Научный метод

Предметный [ объяснить ] и объективный способ рассмотрения мира отличает науку от иных способов познания, таких как обыденное, художественное, религиозное, мифологическое, эзотерическое, философское постижение мира. Например, в искусстве отражение действительности происходит как сумма субъективного и объективного, когда воспроизведение реальности обычно предполагает эмоциональную оценку или реакцию. Следование научному методу формирует научный образ мышления.

В структуру современного научного метода , то есть способа построения новых знаний, входят [ источник не указан 923 дня ] :

 • Наблюдение фактов и измерение, количественное или качественное описание наблюдений. В таких описаниях с необходимостью используются различные абстракции .
 • Анализ результатов наблюдения — их систематизация, вычленение значимого и второстепенного.
 • Обобщение (синтез) и формулирование гипотез , теорий .
 • Прогноз: формулирование следствий из предложенной гипотезы или принятой теории с помощью дедукции , индукции или других логических методов.
 • Проверка прогнозируемых следствий с помощью эксперимента (по терминологии Карла Поппера — критического эксперимента).

На каждом этапе принципиальное значение имеет критичное отношение как к данным, так и к полученным результатам любого уровня. Необходимость всё доказывать, обосновывать проверяемыми данными, подтверждать теоретические выводы результатами экспериментов отличает науку от других форм познания, в том числе от религии, которая основывается на вере в те или иные основные догматы.

Представления о науке и научном методе — методология науки , со временем менялись.

Направления исследований

Можно выделить три основных направления в научных исследованиях [12] :

 • Фундаментальные научные исследования — это глубокое и всестороннее исследование предмета с целью получения новых основополагающих знаний, а также с целью выяснения закономерностей изучаемых явлений, результаты которых не предполагаются для непосредственного промышленного использования. Термин фундаментальность ( лат. fundare — «основывать») отражает направленность этих наук на исследование первопричинных, основных законов природы.
 • Прикладные научные исследования — это такие исследования, которые используют достижения фундаментальной науки для решения практических задач. Результатом исследования является создание и совершенствование новых технологий .
 • Научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки ( НИОКР ) — здесь соединяется наука с производством , тем самым обеспечивая как научные, так и технические и инженерные проработки данного проекта. Иногда полученные результаты могут привести к научно-технической революции .

Опыты на себе

Многие учёные проводили научные эксперименты на себе.

 • Успешный опыт с самозаражением одного из первооткрывателей микроорганизма Helicobacter pylori — профессора Барри Маршалла и группы добровольцев послужил ещё одним убедительным научным доказательством существования фактора, которому сегодня отводят одно из первых мест в этиологии хронического гастрита . В 2005 году Барри Маршалл и его напарник Робин Уоррен за своё открытие были удостоены Нобелевской премии .

Философия

Философия науки представлена множеством оригинальных концепций, предлагающих те или иные модели познавательной деятельности и развития науки. Она сосредоточена на выявлении роли и значимости науки, характеристик науки, позволяющих отличить её от других видов познавательной деятельности.

Философия науки имеет статус исторического социокультурного знания независимо от того, ориентирована она на изучение естествознания или социально-гуманитарных наук. Философа науки интересует научный поиск, «алгоритм открытия», динамика развития научного знания, методы исследовательской деятельности. (Философия науки, хотя и интересуется разумным развитием наук, но всё же не призвана непосредственно обеспечивать их разумное развитие, как это призвана обеспечивать многоотраслевая метанаука ).

Если основная цель науки — получение истины , то философия науки является одной из важнейших для человечества областей применения его интеллекта, в рамках которой ведётся обсуждение вопроса «как возможно достижение истины?»

Границы знания

Убеждённость во всемогуществе науки и уверенность в том, что в силу непрерывности процесса накопления научного знания, непознанное остаётся таковым лишь временно, является непрерывным стимулом для продуктивной деятельности постоянно обновляющегося научного общества [13] [ неавторитетный источник? ] . Между тем этот постулат не может в рамках научного метода ни быть экспериментально опровергнутым, ни доказанным, и потому в силу критерия Поппера не считается научным.

Однако имеется возможность отделить область, в которой наука компетентна в отношении познания объективно существующей реальности, от знаний о той части этой реальности, которая принципиально не может быть исследована при использовании научного метода. Этот раздел проходит по линии разграничения вопросов, задаваемых природе, на такие, которые подразумевают принципиальную возможность получить на них достоверные ответы опытным путём, и такие, которые таковыми лишь кажутся [14] .

Широко известна теорема Гёделя о неполноте , согласно которой в рамках любой формальной системы, включающей арифметику натуральных чисел , если эта система непротиворечива, нельзя доказать её непротиворечивость.

Так Лобачевский ещё в 1829 году в работе «О началах геометрии» представил неевклидову геометрию пространства, такую же свободную от противоречий, как и евклидова. Таким образом, он показал, что пространство, может быть описано двумя различными несовместимыми, но внутренне логически непротиворечивыми геометриями [ уточнить ] .

Алан Тьюринг доказал в 1936 году, что проблема остановки неразрешима на универсальной вычислительной машине , не существует общего алгоритма решения этой проблемы [15] даже при наличии точного логического описания.

Достоверность знания

Наука оперирует моделями реальных объектов, в той или иной степени отличающимися от реального мира. Возникающая при этом проблема носит название « соотношение карты и территории ».

Одной из проблем философии науки, гносеологии, является проблема достоверности научного знания. В общем случае эта проблема сводится к вопросу: «Объективно ли научное знание?». Наиболее распространённым ответом является «умеренно релятивистский»: достигнутое научное знание является достоверным (объективным), если на данный момент оно подтверждено множеством независимых источников и наблюдений [16] .

Критика науки философами

Антисциентисты считают, что наука не способна доказать свои базисные утверждения, следовательно её мировоззренческие выводы логически некорректны, а потому сциентизм считается недостаточно обоснованным для признания справедливым основных тезисов данного направления.

Как это ни парадоксально, но именно в эпоху Просвещения усиливается поток предостережений против науки. Например, Жан-Жак Руссо писал о том, что в научных исследованиях возникает множество опасностей и ложных путей [17] . Перед тем как достичь пользы, которую принесёт истина, приходится пройти множество ошибок — прежде чем она будет достигнута. Он считает, что если науки не в силах решить те задачи, которые они ставят, то они таят ещё бо́льшие опасности, к которым зачастую и приводят. «Науки рождены в праздности и питают потом праздность, при этом имея некомпенсируемые потери времени», — в этом Руссо видел неизбежный вред для общества. Основатель Берлинской Академии наук Лейбниц в памятной записке, которая легла в основу документа о создании Академии в 1700 г., писал, что её деятельность не должна направляться только на удовлетворение жажды познаний и на бесполезные эксперименты: работу и науку надо совместно направлять на достижение пользы [18] .

Н. П. Огарёв писал, что у науки пока ещё нет такой повсеместности, чтобы общественность двигалась исключительно основываясь на ней [19] . В науке нет той определённости и полноты содержания, чтобы каждый человек уверовал в неё [ уточнить ] .

Суждения русских религиозных мыслителей, в частности Н. Бердяева (1874—1948), Л. Шестова (1866—1938), С. Франка (1877—1950), занимают особую страницу в критике науки. «Вера в бога науки ныне пошатнулась, — убеждён Н. Бердяев, — доверие к абсолютной науке, к возможности построить научное мировоззрение, удовлетворяющее природу человека, подорвано». Причины того он видит в том, что «в область научного знания вторгаются новые явления, которые казённый догматизм учёных недавно ещё отвергал как сверхъестественное… А с другой стороны, философия и гносеология выяснили, что наука сама себя не может обосновать, не может укрепить себя в пределах точного знания. Своими корнями наука уходит в глубь, которую нельзя исследовать просто научно, а верхами своими наука поднимается к небу. <…> Даже для людей научного сознания становится всё ясней и ясней, что наука просто некомпетентна в решении вопроса о вере , откровении , чуде и т. п. Да и какая наука возьмёт на себя смелость решать эти вопросы? Ведь не физика же, не химия, не физиология, не политическая экономия или юриспруденция? Науки нет, есть только науки [В значении дисциплины]. Идея науки, единой и всё разрешающей, переживает серьёзный кризис, вера в этот миф пала. <…> Наука есть лишь частная форма приспособления к частным формам бытия» [20] .

Бердяев по-своему решает проблему сциентизма и антисциентизма, замечая, что «никто серьёзно не сомневается в ценности науки. Наука — неоспоримый факт, нужный человеку. Но в ценности и нужности научности можно сомневаться. Наука и научность — совсем разные вещи. Научность есть перенесение критериев науки на другие области, чуждые духовной жизни, чуждые науке. Научность покоится на вере в то, что наука есть верховный критерий всей жизни духа, что установленному ей распорядку всё должно покоряться, что её запреты и разрешения имеют решающее значение повсеместно. Научность предполагает существование единого метода… Но и тут можно указать на плюрализм научных методов, соответствующий плюрализму науки. Нельзя, например, перенести метод естественных наук в психологию и в науки общественные». И если науки, по мнению Н. Бердяева, есть сознание зависимости, то научность есть рабство духа у низших сфер бытия, неустанное и повсеместное сознание власти необходимости, зависимости от «мировой тяжести». Бердяев приходит к выводу, что научная общеобязательность — это формализм человечества, внутренне разорванного и духовно разобщённого [21] .

Л. Шестов пишет, что наука покорила и соблазнила человечество не своим всеведением и не доказательством невозможности удовлетворительного разрешения всех сомнений тревожащих людей, а житейскими благами, вскружившими голову столь долго бедствующему человечеству. Он ссылается на Толстого, Достоевского и других авторов, пытавшихся противопоставить мораль науке, но чьи старания не смогли этого сделать. «Закон или норма является отцом двух сестёр — науки и нравственности. Они могут быть во вражде временами и порою даже ненавидеть друг друга, но рано или поздно скажется их общее родство, и они непременно помирятся» [22] .

Ещё Шестов указывает множество единичных фактов [ каких? ] , выбрасываемых наукой за борт словно ненужный и лишний балласт. Наука, по его мнению, обращает свой взор лишь на те явления, которые случаются постоянно и с известной правильностью. Самым драгоценным материалом для науки являются случаи, в которых явление может быть вызвано искусственно, то есть когда есть возможность эксперимента. Он задаётся вопросом, как же тогда быть с единичными, не повторяющимися и не вызываемыми случаями. Наука, по его мнению, требует молчать о них. Шестов обращается к современникам с тем, чтобы те забыли научное донкихотство и постарались довериться себе [23] . Однако, многие единичные явления (которые на определённом этапе истории только кажутся уникальными, что является одним из важных свойств исторического развития науки) могут быть изучены при накоплении фактов о них, которые, впоследствии могут обобщаться и систематизироваться в какую-либо теорию [24] [25] [26] [27] , например, коренной перелом в представлениях о кометах произошёл благодаря Э. Галлею : до него каждую из них считали посещающими Солнечную систему один раз (уникальными), учёный же, вычислив орбиты 24 комет, идентифицировал несколько как одну, названную потом его именем , и, главное, предсказал её новое появление.

Представители интегрального традиционализма характеризуют современную науку как редукционистскую , натуралистскую , эволюционистскую , секуляристскую и рационалистическую , и считают её необъективной и предубеждённой. По их мнению, наука — это догматическая система верований, базирующихся на непроверенной эпистемологии , которая не является знанием вообще или, как минимум, представляет собой существенно ограниченный взгляд на действительность, упускающий многое сугубо за счёт своей методологии [28] .

Станислав Лем писал (например, в « Summa Technologiae ») о некоторой искусственности человеческого научного подхода к изучению Вселенной и его ограниченности вследствие этого [29] :

…наше неумение поставить Природе правильный вопрос. Человек задаёт Природе множество вопросов, с её «точки зрения» бессмысленных, и желает получить ответы однозначные и укладывающиеся в любезные ему схемы. Одним словом, мы стремимся открыть не Порядок вообще, а лишь некоторый определённый порядок, наиболее экономный (« бритва Оккама »!), однозначный (не позволяющий интерпретировать себя различными способами), всеобщий (господствующий во всём Космосе), независимый от нас (независимый от того, как и кто его изучает) и неизменный (то есть такой, для которого законы Природы не изменяются с течением времени). Но всё это постулаты, введённые исследователем, а не открывшиеся нам истины. Ни Космос не был создан для нас, ни мы для него. Мы — побочный продукт звёздной эволюции, а такую продукцию Вселенная производила и производит в огромном количестве.

Соответственно, некоторые вышеуказанные фундаментальные принципы относятся к классической науке (основанной на механицистской картине мира ), которые изменились или дополнились в неклассической и постнеклассической картинах мира (например, принцип влияния наблюдения и наблюдателя на квантовые процессы, или принцип изменения законов природы во времени в некоторых космогонических теориях).

Мотивы научного исследования

По мнению А. Эйнштейна [30] :

Одно из наиболее сильных побуждений, ведущих к <…> науке, — это желание уйти от будничной жизни с её мучительной жестокостью и безутешной пустотой <…> Эта причина толкает людей с тонкими душевными струнами от личных переживаний в мир объективного видения и понимания. …

К этой негативной причине добавляется и позитивная. Человек стремится каким-то адекватным способом создать в себе простую и ясную картину мира для того, чтобы оторваться от мира ощущений, чтобы в известной степени заменить этот мир созданной таким образом картиной.

Существует также точка зрения, согласно которой главной причиной занятий наукой (как и любой другой деятельностью, направленной на создание культурной продукции), является несознательное проявление полового отбора в виде ухаживания , что объясняет непропорционально большое количество мужчин среди учёных и соответствие периодов высокой интеллектуальной и сексуальной активности в жизни человека [31] [32] .

Научная картина мира

Научная картина (модель) мира — система представлений о свойствах и закономерностях реальной действительности, построенная в результате обобщения и синтеза научных понятий и принципов[33] .

В процессе развития науки происходит постоянное обновление знаний , идей и концепций , более ранние представления становятся частными случаями новых теорий . Научная картина мира не догма и не абсолютная истина . Научные представления об окружающем мире основаны на всей совокупности доказанных фактов и установленных причинно-следственных связей , что позволяет с определённой степенью уверенности делать способствующие развитию человеческой цивилизации заключения и прогнозы о свойствах нашего мира. Несоответствие результатов проверки теории, гипотезе, концепции, выявление новых фактов — всё это заставляет пересматривать имеющиеся представления и создавать новые, более соответствующие реальности. В таком развитии — суть научного метода .

Классификация

Во времена античности

Попытки классифицировать области человеческого знания по различным основаниям предпринимались ещё со времён античности.

Так, Аристотель подразделял [34] науки на три разновидности, которые выстраивал в своеобразную иерархию:

 1. Высшей группой наук являются науки теоретические (или, созерцательные), от др.-греч. θεωρία «теория, созерцание» (философия, физика и математика).
 2. Ниже следуют науки практические, от др.-греч. πράξις «практика» (политика, этика и экономика).
 3. Завершают иерархию науки творческие, поэтические, от др.-греч. ποιησις «творчество» ( риторика и поэтика ).

Созданную им формальную логику Аристотель не отождествлял с философией, считал «органом» (орудием) всякого познания [35] .

Классификация римского энциклопедиста Марка Варрона включала в себя следующие науки: грамматика , диалектика , риторика , геометрия , арифметика , астрология , музыка , медицина и архитектура [36] .

Мусульманские арабские учёные делили науки на арабские ( поэтика , ораторское искусство ) и иностранные науки ( астрономия , медицина , математика ) [36] .

В средние века

Попытки классификации продолжились в средние века. Гуго Сен-Викторский в Дидаскаликоне делит науки на четыре группы [37] :

 1. Теоретические науки (математика, физика).
 2. Практические науки.
 3. Механические науки ( навигация , сельское хозяйство , охота , медицина , театр ).
 4. Логика , включающая грамматику и риторику .

Ф. Бэкон разделил науки на 3 группы (в зависимости от таких познавательных способностей, как память, рассудок, воображение):

 1. история как описание фактов (в том числе естественная и гражданская);
 2. теоретические науки, или «философия» в широком смысле слова;
 3. поэзия, литература, искусство вообще [35] .

Роджер Бэкон также выделял четыре класса наук: грамматика и логика, математика, натурфилософия , метафизика и этика . При этом основой наук о природе он считал математику [37] .

Классификация наук Энгельса

Классификация наук Кедрова

Советский философ, историк и методолог науки Б. М. Кедров разработал более подробную классификацию наук. Кедров разделил всю действительность на природу и человека. В человеке он выделил общество и мышление. Науки о природе — естественные, об обществе — социальные, и о мышлении — философские [ источник не указан 939 дней ] .

Таблица наук [ источник не указан 922 дня ]

Общественные и гуманитарные науки Естественные науки Технические науки
Культурная антропология Астрономия Агрономия
Археология Биология Архитектура
География (экономическая) География (физическая) Аэронавтика
Лингвистика (языкознание) Геология Баллистика
Искусствоведение Медицина Бионика
История Почвоведение Биотехнологии
Клиометрия Физика Геодезия
Краеведение Химия Геомеханика
Культурология Психология Информатика
Литературоведение Математика Кораблестроение [ источник не указан 3649 дней ]
Педагогика Гидрология Пищевые технологии и кулинария
Политология Геофизика Криптография
Психология Геохимия Материаловедение
Религиоведение Естествознание Машиноведение
Социология Природоведение Метрология
Филология Зоология Механика
Философия и история философии Ботаника Нанотехнология
Экономика Астрофизика Робототехника
Этнография Системотехника
Юриспруденция Трибология
Библиотековедение Электротехника
Книговедение
Архивоведение
Урбанистика

Развитие

Такие науки, как математика , логика , информатика , кибернетика иногда выделяются в отдельный класс — формальные науки [38] [39] [40] [41] [42] , иначе называемые абстрактными науками. Формальным наукам противопоставляются естественные и социальные науки, которые получают общее обозначение эмпирические науки [43] . Другие же учёные считают математику точной наукой [ нет в источнике ] , а остальные когнитивными науками [44] [45] [46] [47] .

Создание новой науки

Создание новой науки (самостоятельного научного направления) сопровождается этапами:

 • выделение нового объекта исследования;
 • создание новых методов исследования этого объекта;
 • определение предмета и содержания новой науки (научные труды, обучающие курсы, музеи, конференции, номенклатура и пр.);
 • формирование научной школы и преемственности новой области знаний.

Наука считается самостоятельной дисциплиной, если в процессе развития её предмет осознаётся, имеются существенные систематизированные основы её научного содержания и созданы специфические методы [48] .

Примером создания новых наук в естествознании могут быть науки геологического цикла .

Элементы научного знания

Научная литература

Научная литература — научные труды, монографии и журналы.

От обычной литературы и философских трудов их отличает доказательность мыслей, основанной на достоверных экспериментах и опоре на научные источники.

Популяризация науки

Популяризация науки — процесс распространения научных знаний в современной и доступной форме для широкого круга людей.

Популяризация науки, «перевод» специализированной информации на язык малоподготовленного слушателя, читателя — одна из самых важных задач, стоящих перед учёными -популяризаторами.

Задача популяризатора науки — превратить так называемую «скучную, сухую» научную информацию в интересную, понятную и доступную всем информацию [49] . Направлена эта информация может быть как на всё общество , так и на его часть, подрастающее поколение, — талантливых школьников.

Важную роль в популяризации науки играет научная фантастика . Именно она предсказала множество научных открытий. Существенный вклад в это внёс фантаст Жюль Верн .

Приход молодёжи в науку и высокотехнологичные области производства , внимание непосвящённой части общества к научным проблемам зависят от уровня популяризации [50] .

Учёные, как носители научной информации, заинтересованы в её сохранении и приумножении, чему способствует приток в неё молодёжи [51] . Ведь популяризация науки увеличивает количество людей, интересующихся наукой, и стимулирует вступление их в неё.

Часто бывает, что при популяризации научной информации она упрощается и постепенно превращается в научный миф.

Также бывает, что при популяризации науки возникают такие научно-популярные клише как: тайны мироздания , «учёные открыли», и т. д.

Тихо Браге считал, что научные знания должны быть доступны только правителям, умеющим ими пользоваться. Академик РАН Людвиг Фаддеев так высказался о популяризации науки [52] :

Мы отдаём себе отчёт, что должны всё-таки объяснять людям, налогоплательщикам, что мы делаем. Но нужно популяризировать те области науки, которые уже полностью понятны. Современную науку труднее популяризировать. Рассказывать про всякие кварки, струны, поля Янга-Миллса… получается нехорошо — с обманами.

По утверждению Ивана Ефремова , в СССР на заседаниях комиссий и редакций некоторые учёные говорили, что научно-популярная литература — пустяки [53] .

Согласно опросу ВЦИОМ , 81 % россиян не смог назвать ни одного российского учёного-современника [54] .

Наука и псевдонаука

Псевдонаука — деятельность, имитирующая научную деятельность, но по сути таковой не являющаяся. Характерными чертами псевдонаучной теории являются игнорирование или искажение фактов, нефальсифицируемость (несоответствие критерию Поппера ), отказ от сверки теоретических выкладок с результатами наблюдений в пользу апелляциям к «здравому смыслу», «очевидности» или «авторитетному мнению», использование в основе теории не подтверждённых независимыми экспериментами данных, невозможность независимой проверки или повторения результатов исследований, использование в научной работе политических и религиозных установок, догм.

Разработчики непризнанных научным сообществом теорий нередко объявляют себя «борцами с закостенелой официальной наукой ». При этом они считают, что представители «официальной науки», например, члены комиссии по борьбе с лженаукой , отстаивают групповые интересы (круговая порука), политически заангажированы, не желают признавать свои ошибки и, как следствие, отстаивают «устаревшие» представления в ущерб новой истине, которую несёт именно их теория.

Часть ненаучных концепций получили название паранаука .

Примечания

 1. Уайтхед А. Н. Избранные работы по философии. М.: Прогресс, 1990. 716 с.
 2. Веселовский И. Н. «Аристарх Самосский — Коперник античного мира». — Историко-астрономические исследования , Вып. VII, 1961, — C.29. — 420 c.
 3. Ракитов А. И. Анатомия научного знания. — М., Политиздат, 1969
 4. Копнин П. В. Гносеологические и логические основы науки. — М., 1974, 568 с.
 5. Алексеев, 1974 .
 6. «Силы» и энергия: Майкл Фарадей против Джеймса Джоуля , Борис Булюбаш. Природа , № 9, 2020.
 7. Высокий уровень интеллекта превращает академиков в атеистов // Атеизм.ру
 8. Гинзбург В. Л. Вера в Бога несовместима с научным мышлением // Атеизм.ру
 9. 1 2 Социолог сосчитала верящих в Бога учёных // Membrana.ru , 12.08.2005
 10. Ответы на часто задаваемые вопросы Архивная копия от 30 ноября 2012 на Wayback Machine // ВАК
 11. Физики шутят Библиотека интересного
 12. А. Я. Сухарев, В. Е. Крутских, А.Я. Сухарева. Фундаментальные научные исследования // Большой юридический словарь. — М.: Инфра-М . — 2003.
 13. Фритьоф Капра . Дао физики. ОРИС. СПб. 1994. ISBN 5-88436-021-5
 14. Ансельм А. А. Теоретическая физика XX века — новая философия Природы. «Звезда» № 1 2000 г.
 15. Turing A. On Computable Numbers, with an Application to the Entscheidungsproblem (англ.) // Proceedings of the London Mathematical Society London Mathematical Society , 1937. — Vol. s2-42, Iss. 1. — P. 230—265. — ISSN 0024-6115 ; 1460-244Xdoi:10.1112/PLMS/S2-42.1.230 (в этой публикации Тьюринг вводит определение машины Тьюринга , формулирует проблему зависания и показывает, что она, также как и проблема разрешения , неразрешима).
 16. Достоверность научного знания // Физическая Антропология. Иллюстрированный толковый словарь . — 2013. Физическая Антропология. Иллюстрированный толковый словарь. EdwART. 2011
 17. Руссо Ж-Ж. Рассуждение по вопросу: способствовало ли возрождение наук и искусств очищению нравов. Трактаты. / пер. А. Д. Хаютина. М., 1969. С. 20.
 18. http://www.ras.ru/FStorage/download.aspx?id=09734517-7ab9-4399-b106-f388792f1aa7
 19. Антология мировой философии: В 4 т. Т. 3. М., 1972. С. 210
 20. Бердяев Н. Н. Философия свободы. Смысл творчества. — М., 1989. С. 67, 352.
 21. Там же. С. 264—265
 22. Шестов Л. Апофеоз беспочвенности. — Л., 1991. С. 37
 23. Там же С. 170—171
 24. Thomae H. (1999). The nomothetic-idiographic issue: Some roots and recent trends. International Journal of Group Tensions, 28(1), 187—215.
 25. Cone JD (1986). Idiographic, nomothetic, and related perspectives in behavioral assessment. In RO Nelson & SC Hayes (Eds.): Conceptual foundations of behavioral assessment (pp. 111—128). New York: Guilford.
 26. Номотетический метод // Философский энциклопедический словарь / гл. ред.: Л. Ф. Ильичёв, П. Н. Федосеев, С. М. Ковалёв, В. Г. Панов. — М.: Советская энциклопедия, 1983.
 27. Стёпин В. С., Горохов В. Г., Розов М. А. Философия науки и техники — М., 1996. (гл. 4. Исследовательские и коллекторские программы)
 28. Shah, M. Maroof and Shah, Manzoor A. Modern science and scientism: A perennialist appraisal. // European Journal of Science and Theology, June 2009, Vol.5, No.2, 1-24
 29. Станислав Лем. Summa Technologiae. Глава 3.
 30. А. Эйнштейн. «Мотивы научного исследования» Собрание научных трудов. Том 4 -М.: Наука, стр. 39—41
 31. Miller GF Sexual selection for cultural displays Архивировано 24 февраля 2015 года. // The evolution of culture. Ed. by R. Dunbar, C. Knight, & C. Power. — Edinburgh: Edinburgh University Press, 1999. — PP. 71-91.]
 32. Satoshi Kanazawa .Scientific discoveries as cultural displays: a further test of Miller's courtship model // Evolution and Human Behavior. — Vol. 21 (2000). — PP. 317—321.
 33. Садохин, Александр Петрович. Концепции современного естествознания: учебник для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным специальностям и специальностям экономики и управления / А. П. Садохин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. стр. 17 (1.5. Научная картина мира)
 34. Теория познания. Классификация наук https://magisteria.ru/aristotle-intro/epistemologiya-i-teologiya-aristotelya
 35. 1 2 Философия для аспирантов : учебное пособие / В. П. Кохановский [и др.]. — 2-е изд. — Ростов н/Д. : Феникс, 2003. — 448 с. — (Высшее образование). — ISBN 5-222-03544-1
 36. 1 2 Speziali P. Classification of sciences битая ссылка Архивировано 19 июня 2008 года. // Dictionary of the History of Ideas. Vol. 1. P. 464.
 37. 1 2 Speziali P. Classification of sciences Архивировано 19 июня 2008 года. // Dictionary of the History of Ideas. Vol. 1. P. 465.
 38. C. West Churchman . Elements of Logic and Formal Science. New York: JB Lippincott Co., 1940.
 39. James Franklin. The formal sciences discover the philosophers' stone // Studies in History and Philosophy of Science. Vol. 25, No. 4, pp. 513—533, 1994.
 40. Stephen Leacock. Elements of Political Science. Houghton, Mifflin Co, 1906. P. 417.
 41. Bernt P. Stigum. Toward a Formal Science of Economics. MIT Press, 1990.
 42. Marcus Tomalin. Linguistics and the Formal Sciences. Cambridge University Press, 2006.
 43. Mario Augusto Bunge. Philosophy of Science: From Problem to Theory. — 1998. — С. 24. — ISBN 0-765-80413-1 .
 44. Что такое когнитивная наука (недоступная ссылка) . Дата обращения: 16 октября 2008. Архивировано 7 декабря 2008 года.
 45. Вторая международная конференция по когнитивной науке
 46. М. В. Фаликман. Введение в когнитивную науку (программа спецкурса) (недоступная ссылка) . Дата обращения: 16 октября 2008. Архивировано 24 сентября 2008 года.
 47. Журнал Санкт-Петербургский университет ISSN 1681—1941 / Страница новостей
 48. Гунтау М., Мюльфридель В. Труды Абраама Готтлоба Вернера по минералогии и геологии // История геологии: Доклады. Ереван: Изд-во АН Арм. ССР, 1970. С. 327—337.
 49. Экология чтения и роль научной популяризации
 50. Стратегии научной популяризации в России
 51. Игорь ЛАГОВСКИЙ: «Государству должна быть выгодна популяризация науки» (недоступная ссылка) . Дата обращения: 15 октября 2008. Архивировано 19 января 2012 года.
 52. Показуха по науке Компьютерра
 53. Иван Ефремов . О широкой популяризации науки // Литературная газета : газета. — 1953. — Вып. 24 марта . — С. 3 .
 54. Н. Подорванюк, А. Борисова. Наука людям вообще по барабану…

Литература

Ссылки