главоболие

От Уикипедия, свободната енциклопедия
Отидете на навигация Отидете на търсене
главоболие
карикатура на главоболие Джордж Крукшанк, 1819 г
карикатура на главоболие Джордж Крукшанк , 1819 г
МКБ-11
МКБ-10 R 51 51.
МКБ-9 784,0 784,0
Болести DB 19825 г
MedlinePlus 003024
електронна медицина невро / 517
MeSH D006261
Лого на Wikimedia Commons Медийни файлове в Wikimedia Commons

Главоболие ( . Novolat Cephalalgia, от Стария гръцки. Κεφαλή - "глава" + ἄλγος "болка") - болка в главата .

Болката, възникваща под линията, която свързва външния ъгъл на окото, външния слухов канал и след това отива към I шиен прешлен (орбитомеатална линия от лат. Orbita - орбита и лат. Meatus - проход), често се нарича без главоболие и лицево ( просопалгия ), или шийката на матката. Това условно разделение носи диагностична стойност [1] .

Най-честите са първичните главоболия (95–98% от всички форми): тензионно главоболие и мигрена . Диагнозата на първичната форма на главоболие предполага, че анамнезата, физикалното и неврологичното изследване, както и допълнителните изследователски методи не разкриват органична причина, т.е. изключва вторичния характер на главоболието. Терминът "вторично" главоболие се използва за обозначаване на състояния, които са свързани с или са следствие от някое заболяване.

Историческа справка

Отделни споменавания на повтарящи се главоболия, напомнящи описанието на клиника за мигрена, се появяват преди повече от 5000 години. През XIX-XVI в. пр. н. е. описания на пристъпи на главоболие са открити и във вавилонската литература, което е сравнявано със светкавица. За първи път хемикранията , която е придружена от повръщане и лошо здраве като цяло, е описана в папирус на Ebers като „болест на половината от главата“. В книгата "Jizhuang" от 581 г. пр. н. е. е посочено, че китайските лекари са се опитвали да лекуват симптома с метода на "чен-цзю-терапия" ( акупунктура и моксибуция ). Херодот пише, че в Древен Египет сред жреците, които са се занимавали с лечение, има такива, които се специализират само в лечението на главоболие. Хипократ в своя труд "Афоризми" описва различни видове цефалгия и е първият, който я определя като заболяване, той е и първият, който описва симптомите на мигрена. Аретей Кападокийски в книгата си „За острите и хроничните болести” описва 3 вида главоболие: цефалгия – умерена, епизодична, с продължителност от 1-3 часа до няколко дни и наподобяваща тензионно главоболие; cephaleus - продължава по-дълго, по-интензивно, трудно за лечение и най-вероятно поради органична патология; хетерокрания - клинично подобна на мигрена. Терминът "хемикрания", от който произлиза терминът "мигрена", е въведен от Гален . Той използва произведенията на Аретей от Кападокия , но даде свое собствено обяснение за описаните симптоми. Римският лекар обяснява хемикраничната болка с анатомичните особености на структурата на черепа, вярвайки, че сърповидната преграда обяснява болката само в едната половина на черепа. Първата класификация на главоболието, наречена "De Cephalalgia", е разработена от Томас Уилис през 1672 г. През 1787 г. Кристиан Баур разделя всички главоболия на идиопатични (първични) и симптоматични (вторични) и също така идентифицира 84 категории главоболия. В края на 19 век в книгата „За мигренозните главоболия и други подобни заболявания“ на Едуард Ливинг е показана разликата между мигрена и други, сходни по клиника, главоболия. Клиничните симптоми на клъстерно главоболие са описани от Харис през 1926 г. , но приоритетът на описанието на заболяването принадлежи на Ryder ( 1924 ). През 1939 г. Хортън също описва клиниката за клъстерна цефалгия, но за разлика от Харис, той я разглежда като еритромелалгия, а след това като хистаминна цефалгия. По-късно това състояние се нарича синдром на Хортън. За първи път Екбом посочва сходството на тези състояния през 1947 г. , а от 1952 г., по предложение на Кункел, болестта се нарича "клъстерна цефалгия". През 1962 г. в Националния институт по болести на нервната система (САЩ), Комитетът по главоболие въвежда нова дефиниция за главоболие, а също така разработи класификация на цефалгия и прозопалгия, която съществува от 26 години. [2] [3] През 1988 г. Международният комитет за класификация на главоболието въвежда в практиката нова класификация на болката в главата и лицето, която се използва и до днес [4] [5] .

Класификация

Днес най-модерната класификация е класификацията на главоболието, черепната невралгия и лицевата болка, предложена от класификационния комитет на Международното общество по главоболие - ICHD-3, или ICGB-3, публикувана в окончателната версия през 2018 г. [6]

ICGB-3

ICGB-2

Международната класификация на главоболието (ICGB), публикувана от Международната асоциация за изследване на главоболието, е сложна йерархична класификация на главоболието. Той съдържа списък с подробни диагностични критерии за определяне на патологията, причиняваща главоболието. Първата версия на ICGB е публикувана през 1988 г. [7] . ICGB-2 е одобрен от Световната здравна организация [8] [9] [10]

Класификацията ICGB-2 е многостепенен списък (на всеки тип главоболие е присвоен цифров код). Първото ниво на списъка включва 13 основни групи главоболия. Първите 4 групи болка се класифицират като първични главоболия; болкови групи от 5 до 12 включват вторични главоболия; черепните невралгии, централни и първични лицеви болки и други болки принадлежат към последните две групи [11] .

В ICGB-2 се използват повтарящи се диагностични критерии за описание на някои форми на главоболие (главно за първично главоболие). Също така, тази класификация не предвижда цифрово кодиране на честотата на поява и тежестта на главоболието, този въпрос е оставен на преценка на лекаря [12] .

NIH

Классификация головных болей, разработанная Национальными институтами здравоохранения США, представляет собой краткое описание некоторых форм головной боли [4] .

В данной классификации представлено лаконичное описание только 5 категорий головных болей. К первичным головным болям отнесены боли, не связанные с органическими или структурными заболеваниями. Согласно данной классификации, головные боли разделены на сосудистые, миогенные, цервикогенные, боли, связанные с механическим воздействием на рецепторы, и боли, связанные с инфекционными заболеваниями [13] .

Патогенетическая классификация

По механизму возникновения головную боль классифицируют на 6 типов, включающих в себя головную боль смешанного характера, которая обусловлена комбинацией патогенетических факторов, а также головную боль, при которой выявить реальные физические факторы не удается — психалгию [14] :

Патогенетическая классификация головной боли
Типы головной боли Патофизиологические механизмы головной боли
сосудистая головная боль спазм и дилатация артерий, недостаточность тонуса вен, гемореологические нарушения с замедлением кровотока , гипоксией
головная боль мышечного напряжения активация передачи импульса в нервно-мышечном синапсе , мышечного напряжения по сегментарному механизму
ликвородинамическая головная боль повышение или понижение внутричерепного давления , дислокация интракраниальных структур на фоне нормального внутричерепного давления
невралгическая головная боль раздражение нерва эндоневральным или экстраневральным патологическим процессом, генерация очагов патологической активности в антиноцицептивной системе
смешанная головная боль комбинированное действие сосудистого, мышечного, ликвородинамического, невралгического механизмов и психалгии: одновременное или последовательное включение факторов
психалгия (центральная головная боль) отсутствие сосудистого, мышечного, ликвородинамического, невралгического механизмов; дисфункция центральной антиноцицептивной системы при нарушении обмена моноаминов и эндогенных опиатов в ЦНС

Этиология

Приступ головной боли

Существует более 200 форм головных болей, причины которых разнообразны — от самых безобидных до представляющих опасность для жизни. Описание болевых симптомов и результаты неврологического осмотра позволяют диагностировать причину головной боли и назначить соответствующее лечение либо говорят о необходимости провести дополнительные обследования [15] .

Первичные головные боли

Первичные головные боли, такие как головная боль напряжённого типа и мигрень , относятся к наиболее распространенным формам цефалгии. Данные формы головной боли обладают специфическими чертами, к примеру, мигрень отличается пульсирующим характером сильной боли, чаще локализованной в одной половине головы и сопровождающейся тошнотой . Приступ мигрени обычно длится от 3 часов до 3-х дней. К более редким формам первичных головных болей относятся невралгия тройничного нерва (стреляющая лицевая боль), кластерная головная боль (следующие друг за другом приступы сильной боли) и гемикрания континуа (продолжительная головная боль, локализованная в одной части головы) [15] .

Вторичные головные боли

Это симптоматические головные боли, обусловленные органическими поражениями головного мозга или других структур, расположенных в области головы и шеи, а также системными заболеваниями. [16]

Некоторые формы вторичных головных болей не представляют опасности (к примеру, цервикогенная головная боль — боль, связанная с нарушением в мышцах шеи). Абузусная головная боль может быть вызвана чрезмерным приемом обезболивающих препаратов от головной боли, что парадоксальным образом приводит к ещё большему усилению головных болей [15] .

Наличие других симптомов, наряду с цефалгией, может свидетельствовать о протекании опасного патологического процесса, вызывающего головную боль. При этом ряд таких патологий может привести к серьезным повреждениям и даже летальному исходу . Наличие «тревожных» сопутствующих симптомов говорит о необходимости провести тщательное медицинское обследование. Появление сопутствующих симптомов у лиц старше 50 лет свидетельствует о новых формах головной боли: головная боль длительностью не более минуты (громоподобная головная боль), временный паралич конечностей, невралгические нарушения, выявленные в ходе осмотра, нарушение сна , боли, усиливающиеся при изменении положения тела, при физических нагрузках или пробе Вальсальвы (при кашле и напряжении тела), потеря или нарушение зрения , хронический вывих нижней челюсти (проходящая боль в челюсти при жевании), ригидность затылочных мышц , жар , а также головные боли у ВИЧ -инфицированных, онкологических больных и больных, с риском возникновения тромбоза [15] .

Громоподобная головная боль может быть единственным симптомом, указывающим на субарахноидальное кровоизлияние (одна из форм инсульта , обычно возникающий вследствие разрыва артериальной аневризмы ). Головная боль, совмещенная с жаром, может быть следствием менингита , особенно если наблюдается менингеальный синдром (ригидность мышц затылка). Спутанность сознания может быть симптомом энцефалита (воспаление головного мозга , чаще всего вирусной этиологии). Причиной головной боли, усиливающейся при растяжении мышц или изменения положения тела, может быть повышенное внутричерепное давление . Обычно такие боли становятся сильнее по утрам, а также сопровождаются рвотой . Повышенное внутричерепное давление может быть вызвано опухолью мозга , идиопатической внутричерепной гипертензией (чаще ей подвержены молодые девушки с лишним весом) и в редких случаях − тромбозом синусов твердой оболочки мозга . Головная боль, сопровождающаяся общей слабостью , может свидетельствовать об инсульте (в частности о внутричерепном кровоизлиянии или субдуральной гематоме ) или наличии опухоли мозга. Головная боль у пожилых людей, в особенности сопровождающаяся нарушением зрения и хроническим вывихом нижней челюсти, может быть признаком гигантоклеточного артериита (происходит воспаление сосудистой стенки, и как следствие — затрудненный кровоток). Отравление оксидом углерода может привести к появлению головных болей, а также тошноте, рвоте, головокружению , мышечной слабости и нечеткости зрения. Закрытоугольная глаукома (резкое повышение внутриглазного давления) может являться причиной головной боли, в частности болей, локализированных в области глаза, и других симптомов: нарушения зрения, тошноты, рвоты, покраснения глаза и расширение зрачка [15] .

Продолжительное использование средств индивидуальной защиты органов дыхания приводит к чрезмерному повышению концентрации углекислого газа во вдыхаемом воздухе [17] , и может вызывать головную боль - вплоть до временной утраты трудоспособности [18] .

Эпидемиология

По статистике в течение года 90 % людей хотя бы раз испытывают головную боль, а приблизительно у 1 % пациентов, попадающих в отделение интенсивной терапии, головная боль является причиной какого-либо заболевания. В более чем 90 % случаев у больных диагностируют первичные головные боли, наиболее распространенной формой является эпизодическая головная боль напряжения. Также установлено, что женщины в 3 раза чаще страдают от мигреней, чем мужчины. Кроме того, существует взаимосвязь между распространением случаев мигрени среди жителей определенных частей света. В целом, приступам мигрени подвержены от 12 до 18 % населения земли. Кластерная головная боль в свою очередь возникает менее чем у 0,5 % людей. Достаточно сложно установить распространение этого болевого симптома среди жителей разных стран, поскольку кластерную головную боль зачастую принимают за синусовую головную боль. Тем не менее, согласно имеющимся данным, мужчины более подвержены кластерной головной боли — мужчин, страдающих от этой формы цефалгии в 5-8 раз больше, чем женщин с подобным нарушением [19] [20] .

Патофизиология

Головная боль не является болевым ощущением головного мозга как такового, поскольку в нём отсутствуют болевые рецепторы . [21] Человек чувствует головную боль, исходящую из нескольких областей головы и шеи, в которых расположены ноцицепторы ( экстракраниальные артерии , вены , краниальные и спинномозговые нервы , мышцы шеи и головы, оболочки мозга) [22] [23] .

В большинстве случаев головная боль появляется вследствие напряжения или раздражения болевых рецепторов, локализованных в оболочках мозга или сосудах. Ноцицепторы могут быть активированы не только в результате травмы головы или под воздействием опухоли , головная боль также может являться результатом стресса , расширения кровеносных сосудов и мышечного напряжения. Получив возбуждающий стимул, ноцицептор посылает сигнал через нервное волокно до нервных клеток мозга, сообщающий о болевых ощущениях в определенной части тела [24] .

Первичные головные боли диагностировать сложнее, чем вторичные. Патофизиологические процессы мигрени , кластерной головной боли и головной боли напряжения остаются не до конца изученными, вследствие чего постоянно появляются новые теории, авторы которых пытаются объяснить процессы, протекающие в головном мозге больных, страдающих от данных форм цефалгии. Одна из первых теорий — сосудистая теория Вольфа появилась в середине XX века . Теория, разработанная Гарольдом Вольфом , предполагает, что сужение внутричерепных сосудов вызывает ауру, сопутствующую мигрени. Затем происходит расширение внечерепных кровеносных сосудов, что влечет за собой активацию периваскулярных болевых рецепторов и, как следствие, — головную боль. Сторонники сосудистой теории Вольфа в качестве подтверждения указывали на изменения, происходящие с внечерепными кровеносными сосудами с началом приступа мигрени. Помимо этого, они учитывали и другие факторы, включая положительный эффект, оказываемый доступными в то время сосудорасширяющими и сосудосуживающими средствами на головную боль [25] .

Большинство ученых придерживается нейрососудистой теории возникновения первичных головных болей. Согласно этой теории, мигрень возникает в результате ряда комплексных изменений в сосудах и нервах. Другие исследования подтверждают, что у лиц, подверженных мигрени без головной боли, наблюдается повышенная чувствительность нервных окончаний коры головного мозга, в особенности в затылочной зоне. Люди, страдающие от формы мигрени без головной боли обычно имеют случаи заболевания в семейном анамнезе. Также подобная форма мигрени встречается у женщин в период гормональных изменений, женщин, принимающих противозачаточные таблетки или проходящих курс гормонозаместительной терапии [26] .

Диагностика

Дифференциальная диагностика головной боли [27]
Головная боль напряжения Новая ежедневная персистирующая головная боль Кластерная головная боль Мигрень
от легких до умеренно тупых болей или ноющие болей сильные боли от умеренных до сильных болей
продолжается от 30 минут до нескольких часов продолжается до 4 часов в день продолжается от 30 минут до 3 часов продолжается от 4 часов до 3 дней
характерна 15 дней в месяц на протяжении нескольких месяцев может происходить несколько раз в день в течение нескольких месяцев периодическое возникновение: от нескольких раз в месяц до нескольких раз в год
напряженная, давящая боль на всю голову локализуется на одной или двух сторонах головы локализуется на одной стороне головы, фокусируется на глазах или висках локализуется на одной или двух сторонах головы
постоянная боль острая или колющая боль пульсирующая боль
отсутствие тошноты или рвоты тошнота, рвота, возможна аура
нет ауры нет ауры имеется аура
свето- и шумочувствительность может быть насморк, слезы, а также опущение верхнего века (часто с одной стороны) чувствительность к свету, шуму, движению
усугубляется регулярным использованием парацетамола или НПВП может наблюдаться одновременно с ГБН

В большинстве случаев головные боли относятся к первичным (не вызваны органическими причинами) и не требуют дополнительных исследований [16] . Иногда для уточнения типа головной боли требуется наблюдение за пациентом. В случаях, когда симптомы не соответствуют диагностическим признакам первичной головной боли, или имеются «красные флаги», можно заподозрить наличие вторичной головной боли.

Перечень настораживающих симптомов у пациентов с головной болью («сигналы опасности», «красные флаги»):

 1. головная боль, впервые возникшая после 50 лет, или головная боль, изменившая свое течение,
 2. «громоподобная» (нарастающая до 10 баллов по ВАШ за 1-2 секунды),
 3. строго односторонняя,
 4. прогрессивно ухудшающаяся без ремиссий,
 5. внезапно возникшая, необычная для пациента,
 6. атипичная мигренозная аура (с необычными зрительными, сенсорными или двигательными нарушениями и / или продолжительностью >1 часа),
 7. изменение в сознании (оглушенность, спутанность, потеря памяти),
 8. психические нарушения,
 9. очаговые неврологические знаки,
 10. симптомы системного заболевания (повышение температуры тела, кожная сыпь, ригидность шеи, артралгии, миалгии),
 11. признаки внутричерепной гипертензии (усиление боли при кашле, натуживании, физическом напряжении),
 12. отек диска зрительного нерва,
 13. ВИЧ-инфекция, онкологическое, эндокринное и другое системное заболевание или недавняя травма головы в анамнезе,
 14. дебют головной боли во время беременности или в послеродовом периоде,
 15. неэффективность адекватного лечения. [28]

Вторичные (симптоматические) головные боли являются следствием органического заболевания, для диагностики которого требуется дополнительные исследования.

Критерии диагностики вторичных цефалгий (МКГБ-3):

 1. диагностировано заболевание, которое по научным данным может быть причиной головной боли (причинное заболевание),
 2. начало головной боли по времени совпадает с началом причинного заболевания,
 3. головная боль ухудшается с ухудшением течения причинного заболевания,
 4. головная боль улучшается с улучшением течения причинного заболевания,
 5. головная боль имеет характеристики, типичные для причинного заболевания,
 6. есть другие свидетельства причинной связи головной боли и причинного заболевания. [29]

Методы исследования:

Для выявления застойных процессов на диске зрительного нерва проводится исследование глазного дна и контрольное измерение артериального давления .

Нейровизуализация ( КТ головного мозга без контраста) рекомендована пациентам с неврологической симптоматикой, включающей спутанность сознания, гемипарез , нарушение размера зрачков и др., а также — пациентам с внезапным приступом сильной головной боли и ВИЧ-положительным больным. КТ головного мозга может быть рекомендовано лицам старше 50 лет [30] [22] .

В некоторых случаях показана люмбальная пункция для исследования спинномозговой жидкости .

Психические отклонения

Изменение степени интенсивности на протяжении суток (уменьшение выраженности во второй половине дня) является отличительной особенностью головной боли при депрессии [31] .

Головную боль следует дифференцировать от сенестопатии при психических заболеваниях (чаще шизофрении ), когда пациенты жалуются на вычурные ощущения «переливания внутри мозга», «скручивания», «прокалывания», «жжения в голове» [31] .

Устаревшие методы

Диагностика головной боли с помощью электроэнцефалограммы не эффективна [32] .

Лечение головной боли

При повторяющихся головных болях рекомендовано вести дневник для записи характера боли, сопутствующих симптомов, факторов, усиливающих и стимулирующих появление головной боли. Так могут быть выявлены важные специфичные причины головной боли: прием лекарственных препаратов, менструальный цикл, рацион питания. В марте 2007 года было опубликовано два независимых доклада, в которых сообщалось о положительном эффекте вживленных электродов, способствующих уменьшению болевых ощущений при кластерной головной боли.

Было установлено, что методы акупунктуры эффективны при лечении хронических цефалгий (как головных болей напряжения, так и мигреней). По результатам клинических исследований, в ходе которых сравнивали воздействие настоящих и мнимых методов акупунктуры, было установлено, что положительный эффект иглоукалывания при лечении цефалгий возможно является лишь эффектом плацебо.

Для лечения хронических головных болей целесообразно проходить комплексное лечение, включающее разные методы воздействия, способствующие облегчению и снятию ежедневных головных болей.

Тем не менее, существует два основных способа лечения хронических головных болей: профилактическое лечение и абортивное лечение острых приступов головной боли. Абортивное лечение помогает быстро снять симптомы внезапного приступа, тогда как целью профилактического лечения является контроль над приступами хронической головной боли. По этой причине, в большинстве случаев абортивные препараты применяются для успешного лечения мигрени, тогда как превентивные препараты чаще назначаются пациентам с хроническими головными болями.

Главная цель превентивного лечения состоит в уменьшении частоты, тяжести и продолжительности головных болей. Данный способ лечения основан на ежедневном принятии медицинских препаратов на протяжении трех, а в некоторых случаях, шести месяцев. В большинстве случаев изначально пациенту назначают превентивные медицинские средства в небольших дозах, которые постепенно увеличивают до тех пор, пока не наступает пролонгированный терапевтический эффект, или же терапию прекращают при появлении побочных эффектов.

На сегодняшний день только ряд препаратов, успешно прошедших клинические испытания (рандомизированное двойное слепое исследование с плацебо-контролем или активным контролем), могут быть использованы в курсе превентивного лечения хронических головных болей. Среди них: амитриптилин, флуоксетин, габапентин, тизанидин, топирамат, ботулинум токсин А. Противоэпилептические средства, такие как вальпроат, также могут быть использованы в рамках превентивного лечения хронических ежедневных головных болей.

Психологические методы лечения применяются в случаях, если у пациента есть сопутствующее заболевание или пациент не реагирует на медикаментозное лечение.

Адекватное лечение может быть проведено только после установления причин проблемы.

Необходимо помнить, что назначение лекарственных препаратов при головных болях необходимо доверять только лечащему врачу. Бесконтрольное самостоятельное принятие анальгетиков может вызывать лекарственные головные боли, что приведет к замкнутому кругу в попытке снятия недуга [33] .

Медикаментозная терапия

Анальгетики , в том числе нестероидные противовоспалительные препараты широко используются для борьбы с головной болью. Реже применяются вазоактивные средства и психотропные препараты , потенцирующие действие анальгетиков.

 • Неоправданное применение указанных препаратов приводит к развитию лекарственной болезни, прежде всего — желудочных расстройств, вплоть до язвы желудка .

Наиболее перспективным направлением является профилактика приступов головной боли.

С развитием ботулинотерапии доказана эффективность инъекций ботулотоксина в мышцы головы при хронической мигрени [34] .

Хирургическое вмешательство

Группа пластических хирургов из University Hospitals Case Medical Center ( Кливленд , США ) около десяти лет работала над гипотезой о том, что в некоторых случаях причиной периодических головных болей и мигреней является раздражение тройничного нерва , вызываемое спазмом мышц вокруг него [35] . Опубликованы результаты исследований, подтверждающие ослабление или исчезновение мигрени при инъекции ботокса и хирургическом удалении соответствующих мышц [36] [37] .

Головная боль у детей

Головные боли часто возникают в детский или подростковый период. Дети подвержены тем же формам головной боли, что и взрослые, однако их симптоматика может отличаться. Так, 20 % взрослых людей утверждают, что их головные боли начались в возрасте до 10 лет, а 50 % опрошенных говорят о возникновении головных болей в возрасте до 20 лет. Уровень заболеваемости головной болью остается стабильным. Согласно одному исследованию, 56 % мальчиков и 74 % девочек в возрасте от 12 до 17 лет за последние несколько месяцев испытывали головную боль [38] [39] .

Возникновение головной боли у детей связано с одним или несколькими факторами. Наиболее распространенными факторам являются: генетическая предрасположенность (в особенности в случае мигрени); травма головы вследствие падения; сопутствующая болезнь или инфекция , к примеру, когда наблюдаются симптомы ушной или синусовой инфекции ( простуда или грипп ); внешние факторы (изменение погоды, эмоционального состояния: стресс, беспокойство, депрессия ); пища и напитки, кофеин , пищевые добавки; изменение режима сна или режима дня; громкие звуки. Кроме того, сильная физическая нагрузка или нахождение на солнце также могут спровоцировать приступ мигрени [40] . Иногда причиной периодических головных болей у подростков могут быть брекеты или ортодонтические лицевые дуги, которые оказывают постоянное давление в области челюсти, а также тесные головные уборы.

В большинстве случаев, считается, что головная боль у детей выражена в легкой форме. Если же цефалгия сопровождается такими симптомами, как расстройство речи, мышечная слабость, потеря зрения, то вероятно наличие опасного заболевания ( гидроцефалии , менингита , энцефалита , абсцесса , кровотечения, опухоли, тромб или травмы головы). В таком случае диагностика может включать КТ или МРТ , результаты этих процедур позволят выявить возможные структурные нарушения в центральной нервной системе ребёнка [41] .

Существует ряд профилактических мер, направленных на предупреждение головной боли. К примеру такие, как: пить больше воды в течение дня; не употреблять кофеиносодержащие напитки; соблюдать режим сна; придерживаться сбалансированного рациона питания; снизить физические нагрузки и избегать стресса [42] .

Примечания

 1. Статья Малой медицинской энциклопедии (недоступная ссылка) . Архивировано 10 мая 2009 года.
 2. BROWN MR The classification and treatment of headache (англ.) // Medical Clinics of North America (англ.) . — 1951. — September ( vol. 35 , no. 5 ). — P. 1485—1493 . — PMID 14862569 .
 3. Ad Hoc Committee on Classification of Headache. Classification of Headache (англ.) // JAMA . — 1962. — Vol. 179 , no. 9 . — P. 717—718 . — doi : 10.1001/jama.1962.03050090045008 .
 4. 1 2 Morris Levin, Steven M. Baskin, Marcelo E. Bigal. Comprehensive Review of Headache Medicine (англ.) . — Oxford University Press , 2008. — P. 60 . — ISBN 0-19-536673-5 .
 5. История головной боли (недоступная ссылка) . Дата обращения: 30 апреля 2013. Архивировано 19 августа 2013 года.
 6. International Headache Society. The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition (англ.) // Cephalalgia : научная статья. — 2018. — Vol. 38 , no. 1-211 . — P. 211 . — doi : 10.1177/0333102417738202 .
 7. Jes Olesen, Peter J. Goadsby, Nabih M. Ramadan, Peer Tfelt-Hansen, K. Michael A. Welch. The Headaches. — 3. — Lippincott Williams & Wilkins (англ.) , 2005. — ISBN 0-7817-5400-3 .
 8. Международная классификация головных болей. 2-ое издание (pdf). Дата обращения: 27 апреля 2013. Архивировано 28 апреля 2013 года.
 9. 216.25.100.131 (PDF) (недоступная ссылка) . the Headache Classification Subcommittee of the International Headache Society . Архивировано 13 июня 2004 года.
 10. Olesen et al., p. 9-11
 11. Morris Levin, Steven M. Baskin, Marcelo E. Bigal. Comprehensive Review of Headache Medicine (англ.) . — Oxford University Press , 2008. — ISBN 0-19-536673-5 .
 12. Headache: classification (недоступная ссылка — история ) . Дата обращения: 6 августа 2010.
 13. Headaches : Fortanasce-Barton Neurology Center (англ.) . Дата обращения: 28 апреля 2013. Архивировано 29 апреля 2013 года.
 14. В.Н. Шток. Головная боль. — Москва: Медицина, 1987. — С. 30—33. — 304 с. — 95 000 экз.
 15. 1 2 3 4 5 Scottish Intercollegiate Guideline Network. Diagnosis and management of headache in adults (англ.) . — Edinburgh, 2008. — ISBN 978-1-905813-39-1 . Архивированная копия (недоступная ссылка) . Дата обращения: 28 апреля 2013. Архивировано 19 апреля 2011 года.
 16. 1 2 Осипова В.В., Табеева Г.Р., Тринитатский Ю.В., Шестель Е.А. Первичные головные боли: клиника, диагностика, терапия. Информационное письмо (для неврологов, терапевтов, врачей общей практики). . — Ростов-на-Дону: Антей, 2011. — 46 с.
 17. EJ Sinkule, JB Powell, FL Goss. Evaluation of N95 respirator use with a surgical mask cover: effects on breathing resistance and inhaled carbon dioxide (англ.) // British Occupational Hygiene Society The Annals of Occupational Hygiene. — Oxford University Press, 2013. — Vol. 57. — Iss. 3 . — P. 384-398. — ISSN 0003-4878 . — doi : 10.1093/annhyg/mes068 . — PMID 23108786 . . См. также доклад (в переводе) PDF Wiki
 18. ECH Lim, RCS Seet, K.‐H. Lee, EPV Wilder‐Smith, BYS Chuah, BKC Ong. Headaches and the N95 face-mask amongst healthcare providers (англ.) // Acta Neurologica Scandinavica. — John Wiley & Sons, 2006. — Vol. 113. — Iss. 3 . — P. 199-202. — ISSN 0001-6314 . — doi : 10.1111/j.1600-0404.2005.00560.x . — PMID 16441251 . есть перевод
 19. Amal Mattu; Deepi Goyal; Barrett, Jeffrey W.; Joshua Broder; DeAngelis, Michael; Peter Deblieux; Gus M. Garmel; Richard Harrigan; David Karras; Anita L'Italien; David Manthey. Emergency medicine: avoiding the pitfalls and improving the outcomes (англ.) . — Malden, Mass: Blackwell Pub./BMJ Books, 2007. — P. 39 . — ISBN 1-4051-4166-2 .
 20. Headache . Дата обращения: 6 августа 2010. Архивировано 11 мая 2013 года.
 21. Болевых рецепторов также нет в желудке, печени, лёгких, селезёнке.
 22. 1 2 Edlow JA, Panagos PD, Godwin SA, Thomas TL, Decker WW Clinical policy: critical issues in the evaluation and management of adult patients presenting to the emergency department with acute headache (англ.) // Annals of Emergency Medicine (англ.) : journal. — 2008. — October ( vol. 52 , no. 4 ). — P. 407—436 . — doi : 10.1016/j.annemergmed.2008.07.001 . — PMID 18809105 .
 23. Патофизиологические причины головной боли (Студопедия)
 24. Headache - Pathophysiology . Дата обращения: 21 июня 2010. Архивировано 11 мая 2013 года.
 25. Goadsby PJThe vascular theory of migraine--a great story wrecked by the facts (англ.) // Brain (англ.) : journal. — Oxford University Press , 2009. — January ( vol. 132 , no. Pt 1 ). — P. 6—7 . — doi : 10.1093/brain/awn321 . — PMID 19098031 .
 26. Migraine Without Headache (недоступная ссылка) . Дата обращения: 6 августа 2010. Архивировано 21 января 2012 года.
 27. Consumer Reports & Drug Effectiveness Review Project (March 2013), Using the Triptans to Treat: Migraine Headaches Comparing Effectiveness, Safety, and Price , consumer Reports, с. 8 , < http://www.consumerreports.org/health/resources/pdf/best-buy-drugs/triptanFINAL.pdf > . Проверено 18 марта 2013.  
 28. Ахмадеева Л.Р., Азимова Ю.Э., Каракулова Ю.В. и др. Клинические рекомендации по диагностике и лечению головной боли напряжения // Русский медицинский журнал : статья в журнале - научная статья. — 2016. — Т. 24 , № 7 . — С. 411 - 419 . — ISSN 2225-2282 .
 29. International Headache Society. The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition (beta version) (англ.) . — 2013.
 30. Detsky ME, McDonald DR, Baerlocher MO, Tomlinson GA, McCrory DC, Booth CM. Does this patient with headache have a migraine or need neuroimaging? JAMA 2006;296:1274-83
 31. 1 2 Справочник практического врача / Под ред. А. И. Ворольёва. — 1-е изд. — М. : Медицина, 1982. — С. 388—389. — 656 с. — (справочная литература). — 300 000 экз.
 32. Gronseth, GS; Greenberg, MK The utility of the electroencephalogram in the evaluation of patients presenting with headache: a review of the literature (англ.) // Neurology (англ.) : journal. — Wolters Kluwer (англ.) , 1995. — July ( vol. 45 , no. 7 ). — P. 1263—1267 . — doi : 10.1212/WNL.45.7.1263 . — PMID 7617180 .
 33. Не терпите головную боль! — «Новая Газета», выпуск 10.09.2014 г., интервью с заведующим неврологическим отделением горбольницы Набережных Челнов
 34. Ботулинотерапия хронической головной боли
 35. Хирургия избавляет от мигрени — Газета.ру
 36. A Placebo-Controlled Surgical Trial of the Treatment of Migraine Headaches — Plastic and Reconstructive Surgery:August 2009 — Volume 124 — Issue 2 — pp 461—468
 37. Plastic Surgery Effective in Eliminating/Decreasing Migraine Headaches, ASPS Study Says Архивная копия от 24 января 2010 на Wayback Machine (недоступная ссылка с 23-05-2013 [3027 дней] — история , копия )American Society of Plastic Surgeons , June 13, 2002
 38. Children Headaches Are Not Made Up . Дата обращения: 30 июня 2010. Архивировано 11 мая 2013 года.
 39. How Common Are Headaches in Children and Adolescents? . Дата обращения: 30 июня 2010. Архивировано 11 мая 2013 года.
 40. Causes (недоступная ссылка) . Дата обращения: 30 июня 2010. Архивировано 11 мая 2013 года.
 41. What Causes Headaches in Children and Adolescents? . Дата обращения: 30 июня 2010. Архивировано 11 мая 2013 года.
 42. Headaches in Children (недоступная ссылка) . Дата обращения: 30 июня 2010. Архивировано 16 мая 2008 года.

Ссылки